Categorii

Parteneri

Raţionalitatea şi rigoarea criticii literare

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Raţionalitatea şi rigoarea criticii literare

imaginea utilizatorului Iulian Boldea
articol: 

În Studii de literatură română modernă (1962), literatura română e investigată de Paul Cornea mai ales din perspectiva determinismului de aspect sociologic. Studiile ce alcătuiesc această carte sunt consacrate unor figuri importante ale literaturii române premoderne sau paşoptiste (I. Budai-Deleanu, C. Conachi, Heliade-Rădulescu, Bălcescu, Alecsandri), într-un demers ce îmbină tratarea monografică şi analiza unei dimensiuni particulare a operei. Monografia Anton Pann (1964) interpretează unele aspecte controversate ale biografiei antonpanneşti, analizând totodată opera acestui reprezentant al balcanismului literar românesc, într-un stil evocator, bazat şi pe contextualizarea scriitorului într-un timp şi un spaţiu precis, cu redarea culorii de epocă. De la Alexandrescu la Eminescu (1966) reuneşte câteva studii care urmăresc resursele iluministe ale ideologiei paşoptiste, biografia şi creaţia lui Grigore Alexandrescu şi Cezar Bolliac, influenţele paşoptismului în creaţia eminesciană, dar şi probleme ale traducerii şi traducătorilor din secolul al XIX-lea.
În volumul Originile romantismului românesc (1972), Paul Cornea nu ezită să mediteze asupra dimensiunilor epistemologice ale istoriei literare, trecând în revistă iluziile, şansele şi perspectivele metodologice ale acestei discipline. Opera, ca individualitate autonomă, este percepută de istoricul literar şi din perspectiva contextualizării ei şi a orizontului istoric şi social în care evoluează, după cum literatura este circumscrisă sistemic sau e privită ca „versant colectiv”. Originile romantismului românesc este o sinteză extrem de documentată, despre „spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura între 1780-1840”. Criticul e interesat aici şi de unele probleme de teoria receptării, dar e animat, deopotrivă, de spirit comparatist. Romantismul românesc, militant şi naţional, e distins de cel occidental care este interiorizat, melancolic, nihilist. Literatura română premodernă e studiată dintr-o dublă perspectivă, din unghiul „mentalităţii” şi al „curentului” literar, din perspectiva, sincronică, a ideologiei dominante şi a diacroniei. Astfel, romantismul românesc e analizat în context european, autorul stabilind trei perioade distincte (romantismul de până la 1830, cel de după 1830 şi cel răsăritean), perioade reunite în „fondul comun al romantismului”. Aşezând cumpăna dreaptă între particularităţile naţionale şi influenţele străine, Paul Cornea analizează preromantismul românesc din perspectiva coexistenţei dintre iluminism şi romantism, refăcând, totodată, unele filiaţii şi relaţii între evenimentele istorice şi creaţiile literare ale epocii. Evoluţia romantismului românesc în perioada 1830-1840 e redată în trei dimensiuni: dimensiunea „ideii naţionale”, ca element fundamental în structurarea romantismului românesc; dimensiunea expansiunii romantice şi cea a esteticii romantice.
Oamenii începutului de drum (1974) studiază literatura română din perioada 1840-1860. În prima secţiune a cărţii e comentată, cu argumente şi motivaţii convingătoare, profilul generaţiei paşoptiste, diversitatea tipologică a scriitorilor care o compun, fundamentată, totuşi, pe o trăsătură comună, binomul visare-faptă, care e convergent cu alte două antinomii fecunde (militantism civic-specific artistic şi originalitate artistică-influenţă artistică). În cea de a doua secţiune a cărţii, Paul Cornea relevă unele aspecte controversate ale generaţiei, conturând, totodată, câteva portrete credibile, adevărate micromonografii, sintetice, dar şi plastice totodată (despre Bălcescu, Heliade, Hasdeu), discută despre titanismul romantic, în timp ce grupajul final conţine studii de aspect comparatist, referitoare la preromantismul din regiunea balcanică, la evoluţia termenului de „romantic” şi la ecourile operei lui Lamartine în literatura română a secolului al XIX-lea.
Regula jocului (1980) e o carte de aspect teoretic pronunţat, în care sunt discutate categorii generale ale literaturii (curent literar, gen, concepte literare etc.), dar şi probleme legate de tectonica discursului social în perspectivă intra şi extratextuală, analizându-se totodată relaţia dintre text şi context în crearea şi receptarea operei literare. „Versantul colectiv al literaturii” e comentat prin intermediul unor concepte definitorii (succes, influenţă, concordanţă, critică genetică etc.). Începuturile romanului românesc sunt privite ca un rezultat al fundamentării relaţiilor de piaţă, în timp ce creaţia lui Alecsandri e percepută din perspectiva conceptului de mit literar. Ioana Em. Petrescu observă că Paul Cornea „oscilează între plenitudinea criticii şi altitudinea abordării teoretice, postulând necesara lor coexistenţă şi realizând această coexistenţă nu prin interferarea critică-teorie, ci prin alternarea lor în lucrări succesive /.../. În subtextul Regulei jocului, cititorul simte un alt joc – acela dintre realitate şi concept, pe care autorul îl trăieşte (ca implicare şi distanţă) cu încântare şi luciditate, într-o manieră dialogală”. Tot în acest volum, se relevă rolul şi importanţa publicului în configurarea repertoriului teatral din literatura română a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea.
În Itinerar printre clasici (1984), referindu-se la funcţiile şi rolul analizei istorico-literare, Cornea consideră că aceasta „răspunde unei necesităţi stringente a studiului literaturii şi, mai mult decât atât, unei înclinaţii puternice şi irezistibile a spiritului nostru: aceea de a nu dezarma în faţa dezordinii aparente a imaginarului, de a încerca să-i depistăm structurile, regularităţile şi modul de funcţionare, de a-l transforma în obiect de cunoaştere”. Pe de altă parte, analiza istorico-literară are şi alt rol; ea „educă în spiritul metodei, obiectivităţii şi al bunei-credinţe, constituind o şcoală a disciplinei intelectuale de care avem o imensă nevoie”. Heliade-Rădulescu e privit, aici, prin prisma teoriei receptării. Introducere în teoria lecturii (1988) este o lucrare de sinteză, cu o foarte vastă documentare, în care problematica lecturii e asumată din perspectiva interdisciplinarităţii, punându-se la contribuţie concepte, teorii şi idei din perimetrul sociologiei, psihologiei, teoriei textului sau al criticii literare. Spiritul teoretizant este precumpănitor aici, în detrimentul exemplificărilor şi al ilustrărilor necesare. În Semnele vremii (1995), autorul reuneşte articole diverse, cronici, contribuţii diverse despre cărţi şi autori. Există şi un grupaj de interviuri (Pro domo), în care criticul relevă, între altele, etape ale formării intelectuale, opţiuni metodologice, repere epistemologice semnificative.
Intelectualitate şi raţionalitate (2006) are ca punct de plecare dominant ideea de dialogism, de comuniune intelectuală între cel care întreabă şi cel care răspunde, între autor şi cititor. Pe de altă parte, această carte a fost considerată de către critici o carte-eveniment, prin anvergură, dimensiuni teoretice şi limbaj conceptual. În viziunea autorului, interpretarea rezultă, în fond, dintr-o relaţie hermeneutică în care vocaţia explicării se întâlneşte cu capacitatea înţelegerii sensurilor textului. Considerat de Mihai Zamfir „primul tratat românesc de hermeneutică”, volumul lui Paul Cornea prelungeşte, în multe privinţe, preocupările din Introducere în teoria lecturii. Dacă lectura poate fi considerată o primă etapă în asumarea textului, interpretarea se leagă de înţelegerea intimă a acestuia, de recuperarea sensurilor cu relief privilegiat din structura sa mai mult sau mai puţin complexă. Pe de altă parte, trecerea la momentul interpretării e favorizată de o criză a sensului, pe care orice interpretare îşi propune să o soluţioneze. Problematica interpretării, pe care o abordează Paul Cornea într-un demers teoretic în care relevanţa critică e dată de rigoare şi pragmatism analitic, se referă şi la discursul de tip schizofrenic din perioada comunistă, în care limbajul intens ideologizat imprima vorbitorilor o conştiinţă traumatizantă a unei rostiri improprii comunicării.
Perspectiva hermeneutică pe care o circumscrie în paginile sale Paul Cornea derivă din studiile lui Gadamer, Wittgenstien, Popper, sau Ricoeur. Pe de altă parte, interpretarea se caracterizează tocmai prin caracterul ei conştient asumat, prin pregnanţa raţională şi logică ce o determină şi domină. Cu toate acestea, o interpretare cu sorţi de adevăr şi de relevanţă semantică, nu e posibilă în afara unei consonanţe intime a fiinţei receptoare cu textul, în afara unei relaţii empatice cu structurile operei. Înţelegerea presupune, astfel, rezonanţă a gândului celuilalt cu propriul gând, presupune pliere pe intenţiile celuilalt, răsfrângere afectivă a alterităţii în interioritate. Preocupat cu deosebire de teoriile asupra limbajului şi asupra abordărilor hermeneutice, Paul Cornea îşi pune întrebări şi cu privire la destinul şi şansele raţionalităţii într-o lume dominată mai ales de perspective deconstructiviste, postmoderne asupra lumii şi cunoaşterii umane. S-ar putea spune că, uneori, teoreticianul introduce grila raţionalităţii şi acolo unde ea nu ar avea uşor acces, supralicitând oarecum importanţa şi prestanţa factorului raţional. Echilibrul aserţiunilor se îmbină, în cartea lui Paul Cornea, cu perspectiva diacronică asupra diverselor fenomene culturale sau teorii ale limbajului. Apelul neîncetat la „origini”, la temeiuri, frecventarea surselor primare conferă textului acurateţe, relevanţă conceptuală, limpiditate a demonstraţiilor.
Evident, Paul Cornea nu se limitează la hermeneutica textului literar; investigaţiile sale pătrund şi în domenii conexe sau în spaţii care transcend literaritatea, după cum mărturiseşte, într-un fragment, autorul. Fără îndoială că, atunci când întâlneşte, pe parcursul demersului său, teorii, concepţii sau idei care se cer amendate, Paul Cornea nu ezită să le sancţioneze, expunând cu fermitate propriul său punct de vedere, perspectiva care i se pare cea mai adecvată, punctul de vedere optim asupra unei anumite problematici. Modelul social şi cultural la care aderă autorul este acela al „societăţii deschise”, bazată pe liberalism, democraţie, pluralism al punctelor de vedere şi polisemantism al valorilor. Atunci când se referă la „confruntarea fără de sfârşit dintre raţional şi iraţional”, Paul Cornea se defineşte în mod ferm de partea valorilor raţiunii şi ale lucidităţii, cu precizarea că nu e vorba de o raţionalitate dogmatică, încremenită în propriile tipare, ci, mai curând, de una „suplă, flexibilă, deschisă, inventivă, conştientă de propriile-i limite”. Este un tip de raţionalitate ce îşi cunoaşte propriile limite, îşi evaluează mereu perspectivele şi şansele epistemologice, îşi negociază punctele de vedere în funcţie de alte opinii considerate legitime, punând, în acelaşi timp, la contribuţie „subiectivitatea, aleatoriul, contradicţia, ambiguitatea”. Relativizarea punctelor de vedere, nuanţarea opiniilor, refuzul oricărei concepţii prestabilite, al oricărei prejudecăţi metodologice, acestea reprezintă, în fond, trăsăturile esenţiale ale tipului de raţionalitate pe care îl exploatează şi îl ilustrează criticul în lucrarea sa. Cadenţa didactică a demonstraţiei e mereu nuanţată, relativizată de inserţia unui suflu empatic, prin care texte, autori şi idei se regăsesc într-un spaţiu al complementarităţii şi al corespondenţelor benefice.
„Stilist ingenios şi degustător voluptuos de aparenţe” (N. Manolescu), Paul Cornea este unul dintre istoricii literari şi teoreticienii de primă mărime din cultura românească actuală.

hwubtbli

kpwwroan hwubtbli